Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand behövs ALLTID styrelsens tillstånd oavsett hur kort eller lång period du vill hyra ut. 

Tillstånd för uthyrning i andra hand ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Följande skäl är typiskt sett giltiga för upplåtelse i andra hand:

  • Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du tillfälligt behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom.
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
  • Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.
  • I väntan på försäljning. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand. Exempel på sådana skäl kan vara att du köpt en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en kortare övergångstid.  En bostadsrättsförening kan alltså tillåta uthyrning av andra skäl än de som typiskt sett är giltiga.

När vi hyr ut i andra hand tas en avgift motsvarande 10% av prisbasbeloppet ut. Prisbasbeloppet, enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), har för år 2024 beräknats till 57 300 kronor vilket innebär att avgiften blir 478 kr/månad under år 2024. Avgiften läggs på avgiftsavin för varje påbörjad månad som bostadsrätten hyrs ut.

Ansökan görs genom att fylla i blanketten andrahandsansokan som sedan lämnas i Brf Bedas postlåda i entrén alternativt scannas  blanketten in och mejlas till brfbeda@gmail.com. Om ansökan beviljas skickar styrelsen en kopia till föreningens ekonomiska förvaltare för registrering.

Vi kan få tillstånd att hyra ut högst 12 månader i taget i maximalt två år. Ansökan ska ske i god tid innan uthyrningsperioden, så att styrelsen hinner ge besked i tid. Styrelsen ser helst att samma person bor i lägenheten under hela uthyrningstiden. Juridiska personer accepteras inte som andrahandshyresgäster.

Regler för att avbryta uthyrning

Observera att uthyrning som avbryts i förtid måste meddelas styrelsen minst en månad innan för att inte nästföljande månad ska avgiftsbeläggas.

Airbnb

En bostadsrättsförening behöver inte tillåta Airbnb-uthyrning då det anses vara kommersiell hotellverksamhet och inte sådan andrahandsuthyrning som man som medlem i en bostadsrättsförening har rätt till.

Föreningen har dock för tillfället inte ett generellt förbud för Airbnb-uthyrning utan gör en prövning vid varje enskilt tillfälle. Hänsyn tas då till omfattningen av uthyrningen, om medlemmen tidigare haft lägenheten uthyrd och risken för störning med mera. Många okända personer som rör sig i trapphallen, känner till portkod och nycklar som riskerar att komma på villovägar kan skapa oro för övriga boende.

Vid uthyrning via Airbnb måste föreningens tillstånd inhämtas i förväg, på samma sätt som vid annan andrahandsuthyrning. Det bör betonas att ansvaret som åligger uthyraren inte skiljer sig åt mot annan typ av andrahandsuthyrning. Detta innebär bl.a. att uthyrning via Airbnb utan styrelsens godkännande kommer att betraktas som otillåten andrahandsupplåtelse.   

Hyresgästens namn vid uthyrning

Vid kortare uthyrningar byter styrelsen endast namn på postfacket. Vid längre uthyrningar kan namnet på dörrskylten ändras och namnet i trappregistret uppdateras. Kontakta styrelsen för information. Styrelsen rekommenderar att alltid ange lägenhetsnummer för post och bud.